ANA SAYFA !
RADYO ACIPAYAM.COM

SİTE AYNASI

Üye
32091

27
FİRMA REHBERİMİZ
KÖŞE YAZARLARIMIZ
HABER ZAMAN TUNELİ
SAYFA İZLENİMİ
Şu ana kadar

47522895

sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: 3 Nisan 2004

HİT
· Bugün

693

· Dün

5731


DODURGA-*
2010 YILLIK İCAZET DODURGA KASABASIBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

01. Bismillahirrahmanirrahim.Ve bihi’l-avnü.

02. Elhamdülillahi rabbi’l-alemin ● ve sallallahü ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeın

03. Amma ba’dü ya maşera’l-küttabi ve’l-muharririne veffekakümüllahü teala li-taatihi ve cennebeküm an ma’sıyetihi

04. inne hezihi’s-sınaatü şerifetün celiyyetü’l-mikdari azimetü’l-iftihari dakikatü’l-ma’na la yefhemühe zü-fehmin

05. sakımin ve la yülekkahe illa zü-hazzin azimin ● ve hiye sınatülleti tehayyerat fihe ukulu ehli’l-marifeti

06.● ve ḍallet erbabü’t-tecribeti bi-ihtilafi (=bi’htilafi) ma vaka ileyhim mine’l-emsileti ve’l-evḍai’l-muhtelifeti ●

07. ve hiye kenzün la yefna ve şerefün la yahfa ve cemalün la yebla yeclisü bihe’l-abdü’l-hakırü fi-mecalisi’

08. l-hattatin ● fehüve hayyün ve in mate ve ganiyyün iniftekara fe-aleyküm bi’l-ictihadi fi talebi hezihi’

09. s-sınaati’ş-şerifeti tenalüne bihe’d-derecate’r-rafiati ve menzilete’l-aliyeti ● velhamdü lillahillezi şerrafe

10. hezihi’l-ümmeti bi’l-ılmi ve’l-edebi ve feḍḍalehüm ala kesirine mine’l-ümemi ● ve esadehüm bi-tenmiki

11. kitabihi’l-kerim bi-husni’l-hatti mea cevdeti’l-kalemi ve enzele’l-beyyinati fi-hakkı’l-hatti ve’l-kalemi

12. ala seyyidi’l-arabi ve’l-acemi ● kema kalellahü tebareke ve teala ve hüve esdakü men kale subhanehü ve Teala yezidü fi’

13. l-halki ma yeşaü ● ve kalellahü azze ve celle ikra ve rabbüke’l-ekramüllezi alemle bi’l-kalemi alleme’l-insane ma lem ya’lem ●

14. ve kale aleyhi’s-selamü men ketebe bi-husni’hatti bismillahirrahmanirrahim dehale’l-cennete ●

15. ve kale esedüllahi’l-ğalibü aliyyü’bnü ebi talibin kerremallahü vechehü aleyküm bi-husni’l-hatti fe-innehü mefatihu’

16. r-rızki ● Allahümme salli ala seyyidina sahibü’l-livai ve’l-ılmi ve ala alihi ve eshabihi zevi’l-lutfi

17. ve’ş-şiyemi ● ve-nsur sultanena ala a’daihi ma dame sülle seyfün ve cera kalemün ● Amma ba’dü
18. baisi hezihi’l-cemıyyeti’l-hayriyyeti Muhammed hamidi bin musa fenn-i hattı telemmüz edüb vaz-ü ketebe istihkakı

19. nümayan olub tarik-i hatta üstadlar huzurlarında mücaz ve izin almak adab-ı tarikden olmağla

20. belde-i Mağnisa (=Manisa)’da olan hattat efendileri cemi’ ve beyinlerinde cari olan vaz-ı ketebeye izin

21. taleb ettiklerinde zeyl-i vesikada olan üstadlar ittifakıyla üstadı Hüseyin bin Muhammed El-Çorumi

22. efendiden aldıkları üzre ● Anlar dahi üstadı Şekerzade Muhammed efendiden aldıkları üzre

23. Anlar dahi üstadı Cezairi Hüseyin efendiden aldıkları üzre ● Anlar dahi Şeyh-i zamani

24. Derviş Ali efendiden aldıkları üzre ● Anlar dahi merhum Halid efendiden aldıkları üzre ● ve ol dahi

25. Muhammed efendi merhumdan ve anlar dahi Derviş Muhammed efendiden aldıkları üzre ● ve anlar dahi valid

26. macidleri merhum Mustafa dededen aldıkları üzre ● anlar dahi valid macidleri merhum ve mağfurun

27. lehü cennet-mekan ve firdevs-i aşiyan vazıi’l-hattı fi-kemalin hüve fihi yertekı ila dereceti’l-a’cazi şeyh-i tarikımız

28. pirimiz Hamdullah efendi el-ma’ruf bi-bni’ş-şeyhi’l-Amasi hazretlerinden aldıkları üzre ● ve anlar dahi

29. Yakut-ı Hayreddine’l-Meraşi (=Maraşi)’den aldıkları üzre anlar dahi Abdullah Sayrafi’den ● ve anlar dahi

30. kıbletü’l-küttab Cemaleddin Yakutü’l-mu’tasımi’den aldıkları üzre ● anlar dahi ebu Hasan Aliyyi’bni

31. Hilale’l-ma’ruf bi-bni’l-bevvab ● ve anlar dahi Aliyyi’l-müştehir bi-bni Mukle’den aldıkları üzre ●

32. ve anlar dahi muhavvilü’l-hatti ale’l-kufiyyeti reisü meşayıhu’s-sufiyye Hasani’l-Basri kuddise

33. sirruhü hazretlerinden ● anlar dahi Esedullahi’l-ğalib Aliyyü’bnü Ebi Talibin ve Osmani’bni

34. Affan ve sairi encüm-i hüda ve mesabihü’z-zalam eshabdan rıḍvanüllahi Teala aleyhim ecmeın

35. ahiz idüb bu ana gelinceye kadar ustalardan selef yeden bi-yedin usulü ve furuu talim ve teslim

36. eyledükleri de’b üzre ● müşarun ileyh eş-şeyh Mustafa El-hamidi’ye izin virüb
37. ba’de’l-yevm kendü dahi bu şartı mürai olduğu gibi virüb tahrir eyledüki mesahıf

38. ve verak kıtaatına tam salahıyyet iktiranları koyub ketebe ınvanıyla ser-firaz ve mümtaz ●

39. olmalarıçün üstadan-ı selef tevkır ve ilm-i hatta ta’zim birle düturı’l-amel olmak içün

40. bu vesika-i ketb ve tahrir ve bu meclis-i neşat-ı bahşında hazır olan üstad efendiler taraflarından

41. yedine teslim olundu ● ketebtühü ve eceztühü bi-en yektübe’l-ketebete fi kitabetihi

42. li-ennehü müstehıkkun li-zelike ● ve ene ezafü’l-ibadi’s-seyyidü’l-şeyhu Mustafa’l-Mağnisi sene 1225 h. (miladi 1810/1811 )

43.ve haḍartü bi’l-meclisi ve nazartü fihi ma yektübühü ve eceztü bi-vazı’l-ketebeti tahte ma yektübühü ve ene’l-fakıru’s-seyyidü Mehmed Vehbi

44. ve haḍartü bi’l-meclisi ve nazartü fihi ma yektübühü ve eceztü bi-vazı’l-ketebeti tahte ma yektübühü ve ene’l-fakıru’s-seyyidü Hüseyn Nuri

45. ve haḍartü bi’l-meclisi ve nazartü fihi ma yektübühü ve eceztü bi-vazı’l-ketebeti tahte ma yektübühü ve ene’l-fakıru’s-seyyidü Halilü’s-sıdki

(NOT) BU İCAZETİN BİRAZDAHA GENİŞ ÇAPLI ANI VE KULAKTAN KULAGA GELEN BİRÇOK GÜZELLİĞİNİ SİLERLE İLERLEYEN ZAMANLARDA PAYLAŞACAGIZ


Eşeler dağının batısında Deve Taşı,Arslan ini.Söbe alan ve Kaya gediği sırtlarının çevrelediği Söğürtlü yayladan çıkan suları toplayan koca dere vadisinin met halinde Ardıçlı doru ile Tepecik arasındaki koyda kuruludur.
Doğusu Eşeler dağı,Müze çiftliği ,batısı Pankaras burnu,kuzeyi Bademli Güneyi Yazır ile çevrilidir.Türkiye çapında tanınan Ahmetali pehlivan bu köydendir.Eşeler yaylası sırtlarındaki krom,manganez ve linyit madanleri ileride köyün önünü açacaktır.Buradaa Roma ve Yunanlımaraait eski eserler bulunmaktadır.

Eskiden köyde konuk odaları vardı
1.HACI MEHMET ODASI idarecileri : Hacı Mehmet ağa ve oğlu Numan
2.DEMİRCİLER ODASI idarecileri : Hacı Süleyman oğlu Molla Hüseyin ve oğulları İsmail ve Sadık
3.MISIRLI ODASI idarecileri : Arap Hacı Mehmet ve oğlu Ömer ( Kaynak:Ali Vehbi )

Copyright © Acipayam.com | Memleket Kokusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-07 (4960 okuma)

[ Geri Dön ]Copyright © 2004-2008 Mustafa UNAL. Bu site PHP-Nuke © 2003 kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.